تعریف آموزش محیط زیست

بر اساس کمیسیون آموزش اتحادیه جهانی حفظ طبیعت و منابع طبیعی، نشست بین المللی کار برای آموزش محیط زیستی در مدارس، پاریس ( یونسکو 1970) :
آموزش محیط زیستی فرایند شناخت ارزش ها و روشن سازی مفاهیم است به منظور توسعه مهارت ها و نگرش های لازم برای درک ارتباط بین انسان، فرهنگ او و محیط بیوفیزیکی اطرافش. آموزش های زیست محیطی موجب تمرین در تصمیم گیری و توجه به کیفیت محیط زیست نیز می شود.
بر اساس برنامه آموزش محیط زیست ایالات متحده (1970) : آموزش محیط زیست یک فرایند یکپارچه است که با رابطه متقابل انسان، طبیعت، رشد جمعیت، آلودگی، تخصیص منابع ، تکنولوژی و برنامه ریزی شهری و روستایی سر و کار دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

آرشیو
ویدئوهای مرتبط
× سوالی دارید؟